Algemene voorwaarden

Home / Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Uitgeverij De Crime Compagnie B.V., – verder: Uitgever –

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op iedere overeenkomst die met Uitgever wordt gesloten.
1.2  De partij met wie Uitgever een overeenkomst heeft gesloten, wordt in deze voorwaarden aangeduid als: Afnemer.
1.3  Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden alsmede eventuele inkoopvoorwaarden van Afnemer maken geen deel uit van de overeenkomst met Uitgever en binden derhalve Uitgever niet, tenzij Uitgever die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Artikel 2. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming van de overeenkomst

2.1  Alle offertes en aanbiedingen van Uitgever zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, zijn de offertes en aanbiedingen van Uitgever 30 dagen geldig.
2.2  De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen of doen van een schriftelijke of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht bij Uitgever en de aanvaarding daarvan door Uitgever.

Artikel 3. Prijs en tarieven

3.1  Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met Afnemer overeengekomen zijn alle door Uitgever gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele andere van Overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport-, verpakkings- of verzendkosten.
3.2  Uitgever behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraken – vanaf het moment waarop deze waarop deze door Uitgever worden ingevoerd.

Artikel 4. Betaling

4.1  Betaling door Afnemer dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Uitgever aangewezen bankrekening, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2  Door Afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen.
4.3  Het is Afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens Uitgever te verrekenen met een vordering van Afnemer op Uitgever, uit welke hoofde dan ook.
4.4  Uitgever heeft het recht op ieder moment vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Afnemer te verlangen.
4.5  De betalingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel is een fatale termijn. Ingeval van niet tijdige betaling is Afnemer – zonder ingebrekestelling – in verzuim en is Uitgever gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke (handels-) rente in rekening te brengen.
4.6  Ingeval Afnemer niet tijdig betaalt, is Afnemer, naast wettelijke (handels-) rente, tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% te berekenen over het bedrag dat niet tijdig door Afnemer is betaald, te vermeerderen met BTW.
4.7  Voorts is Uitgever gerechtigd, ingeval van niet of niet tijdige betaling door Afnemer, dan wel ingeval Afnemer niet of niet behoorlijk zijn verplichtingen nakomt, de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht van Uitgever om nakoming of vergoeding ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van Afnemer te vorderen.

Artikel 5. Levering en leveringstermijnen

5.1  De door Uitgever gehanteerde c.q. toegezegde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en mitsdien geen fatale termijnen.
5.2  Uitgever is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer op te schorten, zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings-)verplichtingen uit hoofde van enige met Uitgever bestaande rechtsverhouding heeft voldaan.

Artikel 6. Overmacht

6.1  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Uitgever of Afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van      Uitgever of Afnemer, noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Uitgever of Afnemer komt.
6.2  Ingeval van tijdelijke overmacht bij Uitgever, waaronder begrepen de situatie dat een door Afnemer besteld product tijdelijk niet kan worden geleverd c.q. niet voorradig is, is Uitgever gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
6.3  Ingeval van blijvende overmacht, waaronder mede wordt verstaan de situatie dat een product is uitverkocht en herdruk c.q. heruitgave niet plaatsvindt, is Uitgever respectievelijk Afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Ingeval van overmacht bij Uitgever kan Afnemer geen vergoeding vorderen van Uitgever voor de door Afnemer geleden schade.

Artikel 7. Klachten/ retourzendingen

7.1  Tenzij overeengekomen, dient Afnemer klachten over producten binnen tien werkdagen na verzending of aanvang van de Online-terbeschikkingstelling van de producten schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgever mede te delen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak jegens Uitgever ter zake van gebreken in geleverde producten.
7.2  In het geval een klacht van Afnemer betrekking heeft op door Uitgever geleverd product, dat in fysieke vorm is geleverd, is Afnemer uitsluitend gerechtigd het product aan Uitgever te retourneren, indien dit product niet door Afnemer was besteld of Afnemer het product met fysieke beschadiging heeft ontvangen.
7.3  Indien Uitgever constateert dat de klacht van Afnemer gegrond is, heeft Uitgever de keuze het product te vervangen door een onbeschadigd product, conform de bestelling dan wel indien zulks niet (meer) mogelijk is, een korting te verlenen aan Afnemer middels een creditering op de factuur.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en risico

8.1  Uitgever behoudt zich de eigendom van alle aan Afnemer geleverde producten voor, zolang Afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichting(en), vorderingen ter zake van het tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst daaronder begrepen. Het is Afnemer niet toegestaan de door Uitgever geleverde producten te verpanden. Dit verpandingsverbod heeft goederen rechtelijke werking.
8.2  De door Uitgever aan Afnemer geleverde of ter beschikking gestelde producten zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering of terbeschikkingstelling aan Afnemer volledig voor diens rekening en risico.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1  Alle auteursrechten en eventuele overige rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsmede soortgelijke rechten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot bescherming van knowhow en vertrouwelijke bedrijfsinformatie, ter zake van door Uitgever aan Afnemer geleverde producten komen uitsluitend toe aan Uitgever of aan licentiegevers van Uitgever.
9.2  Afnemer erkent de in lid 1 beschreven rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk daarop onthouden.
9.3  Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever enig door Uitgever aan Afnemer geleverd product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, openbaar te maken of te wijzigen, of over te nemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al dan niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio- of televisieprogramma, een en ander tenzij in de overeenkomst tussen Uitgever en Afnemer uitdrukkelijk anders is bepaald. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet.

Artikel 10. Uitsluiting aansprakelijkheid/vrijwaring

10.1  De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot een product geeft Afnemer nimmer enig recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen jegens Uitgever.
10.2  De totale aansprakelijkheid van Uitgever wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enig product is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor dat product bedongen prijs (exclusief omzetbelasting). Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Afnemer heeft moeten maken om de prestatie van Uitgever aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van dit artikel;
c. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
10.3  De aansprakelijkheid van Uitgever voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. Deze uitsluiting is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van Uitgever.
10.4  Uitgever is voorts niet aansprakelijk voor door Afnemer dan wel enige derde, geleden schade als gevolg van onjuiste en/of ondeskundig gebruik door Afnemer of enige derde van een door Uitgever geleverd product.
10.5  Afnemer vrijwaart Uitgever voor alle aanspraken van derden ter zake van door Uitgever geleverde of ter beschikking gestelde producten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Uitgever en Afnemer bovendien bewijst dat hem geen enkel verwijt treft.
10.6  Uitgever is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van schade of voor herstel, indien Afnemer geen of verminderd gebruik kan maken van een product en dat gebruik plaatsvindt door middel van apparatuur of programmatuur van Afnemer en/of enig elektronisch communicatienetwerk.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst

11.1 Uitgever heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, indien:
a. Afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
b. Afnemer een product heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of -beperkingen of enig intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot dat product heeft geschonden;
aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend;
c. ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd op diens goederen ter zake van substantiële schulden;
d. Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;
e. Afnemer in strijd handelt met de Wet op de Vaste Boekenprijs.
11.2  Ingeval van beëindiging van de overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn alle door Afnemer aan Uitgever verschuldigde bedragen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
11.3  De beëindiging van een overeenkomst betreffende een elektronisch product of programmatuur omvat tevens de onmiddellijke beëindiging van de gebruiksrechten daarvan.
11.4  In alle gevallen van beëindiging of ontbinding van een overeenkomst met betrekking tot een elektronisch product dient Afnemer alle in zijn bezit zijnde exemplaren van het elektronisch product binnen tien werkdagen na beëindiging of ontbinding aan Uitgever ter hand te stellen.

Artikel 12. Diversen

12.1  Alle door Uitgever gemaakte kosten tot behoud of uitoefening van rechten jegens Afnemer uit hoofde van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Afnemer.
12.2  Uitgever is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan dochter- en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW, dan wel aan haar rechtsopvolgers, na welke overdracht Uitgever uit zijn verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Uitgever alle door Uitgever voor bedoelde overdracht noodzakelijk geachte medewerking te verlenen.
12.3  Het is Afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgever niet toegestaan zijn rechten en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen. Uitgever zal de hier bedoelde toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

13.1  Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomst betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag).
13.2  Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met de overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter van de woonplaats van Uitgever, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 14. Overeenkomsten met consumenten

14.1  Indien en voor zover aanbiedingen c.q. overeenkomsten door Uitgever worden gesloten met consumenten, zijn de meest recente Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie (versie: neutrale voorwaarden) aanvullend van toepassing. Deze voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad (verder te noemen: de NTO- voorwaarden).
14.2  Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en de NTO-voorwaarden, prevaleren de NTO-voorwaarden indien met consumenten wordt gecontracteerd.
14.3  Onder consumenten worden verstaan natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
14.4  De NTO-voorwaarden zijn te raadplegen op de website https:\\www.thuiswinkel.org\.